På denne side finder du vedtægter og privatlivspolitik for OK-klubben i Århus.

Vedtægter for OK-klubben i Århus

§ 1           Navn og Hjemsted.

 

Foreningens navn er ” OK-klubben i Århus”

 

Dens hjemsted er Århus Kommune

§ 2           Formål.

Foreningen har til formål på upolitisk grundlag, at arbejde for at tilvejebringe så gode forhold som muligt for foreningens medlemmer og for ældre og handicappede medborgere, ved et arbejde, der falder indenfor de sociale love samt folkeoplysningslovens rammer.

 

§ 3           Medlemmer:

Som medlemmer kan optages personer over 55 år samt pensionister og efterlønnere.
Et medlem betragtes som udmeldt, når pågældende ikke har betalt kontingent senest 1 måned efter udsendt rykker.

§ 3.1        Kontingent

Kontingentet fastsættes af bestyrelsen.

§ 4           Generalforsamling

Der afholdes ordinær generalforsamling 1 gang årligt i marts måned. Generalforsamlingen afholdes sammen med et ordinært klubmøde.

 

Generalforsamlingen skal have mindst følgende dagsorden.

 

 1. Valg af dirigent
 2. Bestyrelsens beretning
 3. Fremlæggelse af regnskab
 4. Indkomne forslag
 5. Valg af bestyrelsesmedlemmer samt suppleanter til bestyrelsen
 6. Valg af revisor og suppleant
 7. Eventuelt.

 

Bestyrelsen udpeger en dirigent som ikke må være medlem af bestyrelsen.

Stemmeret har alle medlemmer der ikke er i kontingentrestance.

Generalforsamlingen træffer sine beslutninger ved simpelt flertal blandt de fremmødte.


Revisor udvælges for 1 år af gangen.

 

Generalforsamlingen indkaldes via foreningens medlemsblad med mindst 14 dages varsel

I indkaldelsen skal det fremgå at indsendelse af forslag kan ske senest 2 uger før generalforsamlingen.

 

Foreningens regnskab skal udleveres senest 8 dage inden generalforsamlingen til medlemmer der fremsætter ønske herom.

 

Kandidater til ledige bestyrelsespladser opstilles sideordnet, og vælges efter højeste stemmetal.

 

Ekstraordinær generalforsamling afholdes hvis bestyrelsen beslutter det, eller når mindst 25 medlemmer begærer det skriftligt, med angivelse af de punkter der ønskes behandlet.

Indkaldelsen sker skriftligt med angivelse dagsorden, og med mindst 14 dages varsel, senest 4 uger efter modtagelsen af begæringen om afholdelse af ekstraordinær generalforsamling

§ 5           Bestyrelsens sammensætning

Klubbens bestyrelse består af forretningsudvalgets medlemmer, kassereren, og klublederne (9 personer) samt formændene for de stående udvalg
De enkelte bestyrelsesmedlemmer vælges af generalforsamling for 2 år ad gangen. Genvalg kan finde sted.
Ved første generalforsamling vælges 6 medlemmer for en periode af 2 år, samt 1 suppleant for en periode af 1 år.

§ 6           Bestyrelsen opgaver.

Den daglige ledelse forestås af et forretningsudvalg på 5 personer udvalgt fra bestyrelsen.

 

Bestyrelsen påser, at klubbens administrative og økonomiske anliggender varetages under hensyn til klubbens formål og de regler, der til enhver tid gælder for klubbens ledelse og drift

 

Indgåelse og ophævelse af aftaler, der rækker ud over klubbens daglige ledelse og drift, kræver bestyrelsens tilslutning.

 

Indgåelse og ophævelse af en eventuel overenskomst mellem klubben og kommunen samt indgåelse og ophævelse af aftaler, som berører klubbens kapital, kræver tilslutning af den samlede bestyrelse.


Bestyrelsesmøde afholdes en gang årligt, eller når mindst tre bestyrelsesmedlemmer anmoder herom.

 

Bestyrelsen træffer ved simpelt flertal afgørelse i foreliggende sager. Formandens stemme er dog udslaggivende ved stemmelighed. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

 

Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af bestyrelsen er til stede.


Bestyrelsen udarbejder årligt en beretning, hvor foreningens virksomhed i det forløbne år beskrives.
 

Bestyrelsen indkalder til generalforsamling mindst 1 gang årligt.

 

Indkaldelse til bestyrelsesmøde sker skriftligt med mindst 14 dages varsel og med angivelse af dagsorden.

 

Der udarbejdes et beslutningsreferat efter hvert bestyrelsesmøde, som underskrives af formanden, næstformanden og referenten.

§ 7           Regnskab

Klubbens regnskabsår er kalenderåret.

 

Regnskabet skal forelægges bestyrelsen til godkendelse og underskrift inden udgangen af februar måned. Regnskabet underskrives af forretningsudvalgets medlemmer og af klublederne samt af kassereren

 

Regnskabet revideres af en af generalforsamlingen udpeget revisorer eller af en statsautoriseret / registreret revisor.

 

På kommunens forlangende skal regnskabet revideres og underskrives af en statsautoriseret / registreret eller en af kommunen godkendt revisor.

§ 8           Tegningsret

Foreningen tegnes af bestyrelsens formand eller ved dennes forfald af næstformanden og et andet bestyrelsesmedlem i forening. Formanden kan meddele prokura enkelt eller kollektivt.

§ 9           Underudvalg

 

Som en del af sin virksomhed kan forretningsudvalget frit vælge at uddelegere sit arbejde ved at nedsætte et eller flere udvalg, der hver ledes af en formand / klubleder.

 

§ 10         Tilknytning

OK-Klubben er tilsluttet Landsorganisationen OK-KLUBBERNE I DANMARK.

§ 11         Vedtægtsændring

Ændring af nærværende vedtægt kan foretages af bestyrelsen på et bestyrelsesmøde, hvor den pågældende vedtægtsændring er meddelt bestyrelsens medlemmer i en dagsorden, der er udsendt med to ugers varsel pr. e-mail eller i anbefalet brev. Til ændring af vedtægterne kræves, at over halvdelen af bestyrelsen stemmer for ændringen, og at denne fremsendes til Hovedbestyrelsen for OK-KLUBBERNE I DANMARK til orientering

§ 12         Hæftelse

Foreningen hæfter med sin formue efter dansk rets almindelige regler for alle sine gældsforpligtelser.

 

Bestyrelsens medlemmer er ansvarlige for foreningen dispositioner i overensstemmelse med dansk rets almindelige ansvarsregler.

§ 13         Opløsning

Til vedtagelse af en beslutning om opløsning skal der varsles som angivet under § 11 ”Vedtægtsændringer”, og det kræves, at mindst 3/4 af bestyrelsens stemmeberettigede medlemmer stemmer for opløsningen.

 

Såfremt 3/4 af tilstedeværende stemmeberettigede bestyrelsesmedlemmer stemmer for opløsningen; men medlemmerne udgør færre end 3/4 af bestyrelsens stemmeberettigede medlemmer, skal formanden indkalde til et nyt møde med varsel som angivet i § 11 Vedtægtsændringer. På dette bestyrelsesmøde kan opløsningen vedtages med 3/4 af de tilstedeværende stemmeberettigede bestyrelsesmedlemmers stemmer.

 

Ved klubbens nedlæggelse skal dens formue med tilslutning fra samtlige bestyrelses-medlemmer og med godkendelse af kommunen anvendes til et tilsvarende socialt / fritidsmæssigt formål i OK-regi.

§ 14         Ikrafttrædelsen

Vedtægterne træder i kraft den: 1. september 2006

 

 

 

Olga Adamsen                                 Helle Purup                                 Ebba Reimers

Formand                                                            Næstformand                                             Forretningsudvalg

 

 

 

Bente Ask                                       Steen Bluhme                              Birgit Lawaetz

forretningsudvalg                                           forretningsudvalg                                          kasserer

 

 

 

Birgit Klinke                                     Merete Søby Jakobsen                Ninna Bluhme

Klubleder                                                           Klubleder                                                      Klubleder

 

 

 

Kirsten Gammelgaard Jensen

bestyrelsesmedlem

 

Privatlivspolitik for OK-Klubben i Århus

 

OK-Klubben i Aarhus dataansvar.

Vi behandler personoplysninger og har derfor vedtaget denne privatlivspolitik, der kort fortæller dig, hvordan vi behandler dine personoplysninger til sikring af en fair og gennemsigtig behandling.

 

Gennemgående for vores databehandling er, at vi kun behandler personoplysninger til bestemte formål og ud fra berettigede interesser. Vi behandler kun personoplysninger, der er relevante og nødvendige til opfyldelse af de angivne formål, og vi sletter dine oplysninger, når de ikke længere er nødvendige.

 

Kontaktoplysninger på den dataansvarlige

OK-Klubben i Aarhus er dataansvarlige, og vi sikrer, at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med lovgivningen.

 

Kontaktoplysning:               Formand@ok-klubben-aarhus.dk

Kontaktperson:                   Ellen Skov Birk

Adresse:                             Dr. Holsts vej 28, lej. 4          8230 Åbyhøj

CVR:                                   14802134

Telefon:                               2174 2703

Mail:                                    Formand@ok-klubben-aarhus.dk

 

Behandling af personoplysninger

Vi behandler følgende personoplysninger:

 1. Medlemsoplysninger:
 • Almindelige personoplysninger som navn, adresse, telefonnummer, fødselsdato og e-mailadresser
 1. Oplysninger om bestyrelsesmedlemmer
 • Almindelige personoplysninger som navn, adresse, telefonnummer, fødselsdato og e-mailadresser på foreningens bestyrelse

 

Her indsamler vi oplysninger fra:

Medlemmerne selv

 

Foreningens formål med behandling af dine personoplysninger

Vi behandler dine personoplysninger til bestemte formål, når vi har en lovlig grund.

 • Formål med behandling af medlemsoplysninger:
 • Foreningens medlemshåndtering
 • Som led i foreningens aktiviteter herunder planlægning, gennemførelse og opfølgning
 • Revision
 • Opfyldelse af lovkrav
 • Behandling med samtykke

 

 

Vi behandler kun personoplysninger ud fra legitime interesser

I det omfang vi behandler dine medlemsoplysninger på baggrund af interesseafvejningsreglen, vil denne behandling udelukkende være motiveret af berettigede interesser som:

 • Håndtering af dine medlemsrettigheder i henhold til vedtægter m.v., herunder i forhold til generalforsamling
 • Afholdelse af rejser

 

Samtykke

Oftest vil vores behandling af dine personoplysninger basere sig på et andet lovligt grundlag end samtykke. Vi indhenter kun dit samtykke, når det i sjældne tilfælde er nødvendigt for at behandle dine personoplysninger til de formål, der er beskrevet overfor.

Hvis vi indhenter dit samtykke, er det frivilligt, om du vil give samtykke, og du kan til enhver tid trække det tilbage ved at give besked om det.

 

Videregivelse af dine personoplysninger:

Vi videregiver ikke dine personoplysninger til firmaer til markedsføring uden dit samtykke.

 

Opbevaring og sletning af dine personoplysninger

Vi har forskellige opbevaringsperioder alt efter, om vi behandler dine personoplysninger som medlem af en forening, som

Medlemmer:

 • Af praktiske og administrative hensyn opbevarer vi dine almindelige medlemsoplysning til du melder dig ud af foreningen

Bestyrelsesmedlemmer:

Vi vil opbevare dine personoplysninger i en periode fra ophøret af dit virke og i overensstemmelse med følgende kriterier

 • Af praktiske og administrative hensyn opbevarer vi dine almindelige medlemsoplysning til dit virke er ophørt.

 

Dine rettigheder

Du har en række særlige rettigheder efter persondataforordningen, når vi behandler personoplysninger om dig:

 • Retten til at blive oplyst om behandlingen af data
 • Retten til indsigt i egne personoplysninger
 • Retten til berigtigelse
 • Retten til indsigt
 • Retten til sletning
 • Retten til begrænsning af behandling
 • Retten til dataportabilitet (udlevering af data i almindelig anvendt format)
 • Retten til indsigelse

Du kan gøre brug af dine rettigheder, herunder gøre indsigelse mod vores behandling, ved at henvende dig til os. Vores kontaktoplysninger finder du øverst.

Hvis du f.eks., henvender dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine personoplysninger, undersøger vi, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtig som mulig.      Du kan altid indgive en klage til f.eks. Datatilsynet.

Revidering af privatpolitikken

Vi forbeholder os retten til at foretage ændringer i denne privatpolitik fra tid til anden. Ved ændringer vil datoen øverst i privatpolitikken blive ændret. Den til enhver tid gældende privatlivspolitik vil være tilgængelig hos bestyrelsen. Ved væsentlige ændringer vil du modtage meddelelse herom.

 

 

Privatpolitikken er udarbejdet af Bestyrelsen for Landsorganisationen OK- Klubberne i Danmark med udgangspunkt i vejledning og eksempel /2.udgave, februar 2018) udarbejdet af Danmarks Idrætsforbund og DGI i fællesskab